Arbetsgivare har ett ansvar att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. En viktig aspekt av detta är att vara medveten om och mäta radonhalten på arbetsplatser. Radon är en osynlig, luktfri radioaktiv gas som kan utgöra en allvarlig hälsorisk om den förekommer i höga halter.

Radon är en naturlig förekommande gas som bildas när radium bryts ner. Långvarig exponering för höga halter av radon kan öka risken för lungcancer, och det är en av de vanligaste orsakerna till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattas cirka 500 personer i Sverige drabbas av lungcancer varje år på grund av radonexponering.

Eftersom arbetsplatser är platser där människor tillbringar en stor del av sin tid är det viktigt att säkerställa att radonhalten är inom säkra gränser. I Sverige är det lagstadgat att utföra radonmätning på arbetsplatser under minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Om radonhalterna överstiger de fastställda referensnivåerna måste åtgärder vidtas för att minska radonexponeringen.

Arbetsgivare kan enkelt genomföra radonmätning på arbetsplatser genom att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Den senaste metodbeskrivningen från den 1 oktober 2021 är utformad för att förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på arbetsplatser och ersätter den tidigare versionen från 2004.

Radonmätning på arbetsplatsen utförs i två steg. Först genomförs en orienterande mätning som varar i minst 60 dagar. Under denna period används spårfilm för att mäta radonhalten. Om den orienterande mätningen visar att radonhalten överstiger de fastställda gränsvärdena, bör en uppföljande mätning, i form av en korttidsmätning, genomföras efter åtgärd.

Det är viktigt att den uppdaterade metodbeskrivningen från 2021 används för att säkerställa att mätresultaten är noggranna och aktuella. Att vidta åtgärder för att minska radonhalten är en viktig del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet.

Om radonmätningen på arbetsplatsen visar att radonhalten är högre än referensvärdet måste åtgärder vidtas omedelbart. Efter att åtgärderna har genomförts, är det viktigt att utföra en ny kontrollmätning för att säkerställa att radonnivåerna har minskat under gränsvärdet.

Om radonhalten fortfarande överstiger 200 Bq/m³, trots att åtgärder har vidtagits, måste detta rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket är ansvarigt för att övervaka radonexponeringen på arbetsplatser och ser till att arbetsgivare vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera exponeringen.

Medvetenhet om radon och regelbunden mätning är avgörande för att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Genom att följa de lagstadgade riktlinjerna och vidta åtgärder om det behövs kan arbetsgivare säkerställa att deras anställda är skyddade mot farlig radonexponering. Att ta ansvar för radon på arbetsplatsen är en viktig del av att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla.