Hösten och vintern markerar högsäsongen för radonmätning, och det är nu du bör överväga att säkra din boendemiljö mot denna potentiella hälsorisk. Många är omedvetna om faran med radon. Regelbundna mätningar är avgörande för att säkerställa en hälsosam och trygg inomhusmiljö.

Radon, en osynlig gas, kan tränga in i våra hem från olika källor. Markradon är den främsta källan och tränger in genom konstruktionens otätheter. Byggmaterial som blåbetong, använd mellan 1929 och 1975, innehåller radium och kan generera radon. Även hushållsvatten från egna brunnar kan vara en potentiell källa om det är förorenat med radon.

Att upptäcka radon är endast möjligt genom noggranna mätningar. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Årligen orsakar radon omkring 500 lungcancerfall i Sverige, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken efter rökning.

För att säkerställa ett pålitligt årsmedelvärde rekommenderas mätningar under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april, under minst två månader. Mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium gör det enkelt för dig att själv genomföra mätningen och erhålla en detaljerad mätrapport.

Vid brist på tid, som vid husköp eller efter genomförda åtgärder, kan korttidsmätning vara ett praktiskt alternativ. Resultaten är rådgivande och ger en preliminär indikation på radonhalten i inomhusmiljön.

För radonhalter över 200 Bq/m3 krävs åtgärder. Förbättringar i ventilationen, tätningsåtgärder eller isolering kan vara lämpliga beroende på källan. En professionell radonbesiktning är nyckeln för att identifiera och genomföra effektiva åtgärder. Dessa åtgärder skapar inte bara en hälsosammare miljö utan kan även positivt påverka fastighetens värde.

Genom att vara medveten om radon, genomföra regelbundna mätningar och vidta åtgärder när det behövs, kan du säkerställa en tryggare och hälsosammare boendemiljö för dig och din familj. Beställ radonmätning idag och ta det första steget mot en säkrare hemmiljö!