Radon kan tränga in i våra hem och på våra arbetsplatser utan att ge några synliga varningssignaler. Att ignorera förhöjda radonhalter är en hälsorisk och kan ha allvarliga konsekvenser. Här kommer vi utforska vikten av att mäta radon och varför det är nödvändigt.

Radon är en gas som bildas när radium sönderfaller i marken, byggmaterial och vatten. Det kan tränga in i våra hem och byggnader genom sprickor och otätheter. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer, och det anses vara den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. I Sverige orsakar radon cirka 400–500 lungcancerfall per år

Att mäta radon är det första steget mot att skydda dig själv, din familj och dina kollegor från denna potentiella hälsorisk. Genom att genomföra regelbundna radonmätningar med radonmätare kan du fastställa om radonhalterna i ditt hem eller arbetsplats överskrider de säkra gränsvärdena. En radonmätning ger dig en tydlig indikation på om åtgärder behövs för att minska exponeringen.

En radonmätning bör utföras under eldningssäsongen, vanligtvis från oktober till april. Detta är när våra bostäder är mest stängda och risken för att radon ansamlas inomhus är högre. Det finns olika metoder för radonmätning, inklusive långtids- och korttidsmätningar. Långtidsmätningar, som sträcker sig över ett par månader, ger ett mer representativt årsmedelvärde, medan korttidsmätningar kan ge en snabb indikation på radonhalten.

Om radonmätningen visar förhöjda halter är det viktigt att agera och vidta lämpliga åtgärder. Beroende på orsaken till radonet kan lösningarna variera. Förbättrad ventilation, tätning av sprickor och användning av radonsugsystem är några av de åtgärder som kan vidtas för att minska radonhalterna och därigenom minska riskerna för hälsan.

Sammanfattningsvis är det avgörande att inte underskatta risken med radon. Genom att regelbundet mäta radonhalterna i din boendemiljö kan du ta förebyggande steg för att skydda dig själv och dina nära från den potentiella risken för lungcancer.